Aktualności
 • GESUCHT !!!

  Ich suche der Ausblick, Bilder oder Fotografie mit evangelische Friedhof in Mrocza und Innere der evangelische Kirche.
  Kann ich auch Scan in gute Auflösung annehmen. E-mail: kolekcjoner.pocztowek@mrocza.pl
  Im Voraus danke ich für eventuelle Hilfe.
 • POSZUKIWANE !!!

   

  Poszukuję widoków lub fotografii dawnego cmentarza ewangelickiego w Mroczy, a także wnętrza rozebranego kościoła ewangelickiego.

  Mogą być skany w dobrej rozdzielczości przesłane na adres mail: kolekcjoner.pocztowek@mrocza.pl

  Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.

Ostatnio dodane
Wizyt:
Dzisiaj: 124
Wszystkich: 191844
Dzisiaj:
Dzisiaj jest:
Sobota, 13 lipca 2024 r.
Imieniny obchdzą:
Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Irwin, Jakub, Justyna, Małgorzata, Radomiła
Do końca roku: 172 dni.

Władze Gminy

 • pajzderski.jpg

  Lata 1920-45

  Zgodnie z Ustawą z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, w II RP panował następujący podział sprawowania władzy samorządowej:
  • organem stanowiącym w gminach wiejskich była rada gminy a w miastach rada miejska,
  • organem wykonawczym i zarządzającym w gminach wiejskich był zarząd gminny a w miastach zarząd miejski,
  • na czele zarządu gminnego stał wójt a na czele zarządu miejskiego burmistrz,
  • członkami rady gminnnej byli: wójt – jako przewodniczący, podwójci, ławnicy oraz radni,
  • członkami rady miejskiej byli: burmistrz – jako przewodniczący, wiceburmistrz, ławnicy oraz radni,
  • radni wybrani do zarządu gminnego lub miejskiego tracili mandat radnego,
  • ponadto obszar znajdujący się w gestii rady gminnej dzielił się na gromady, w których organem uchwałodawczym była rada gromadzka pod przewodnictwem sołtysa.
  Zgodnie więc z panującym wówczas prawem na terenie ówczesnej gminy władzę sprawowała równocześnie rada miejska z burmistrzem dla mieszkańców Miasta Mrocza oraz rada gminy z wójtem dla mieszkańców Gminy Mrocza.
 • wyrzykowski.jpg

  Lata 1945-50

  Lata 1945-50, to zgodnie z ustawą z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekretem PKWN z dnia 23 lipca 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, dualizm organów administracji rządowej jaką były rady narodowe oraz samorządu terytorialnego jakim były zarządy gminne i miejskie. Rady narodowe miały strukturę hierarchiczną: krajowa, wojewódzka, powiatowa, miejska, gminna. Wybierały one spośród siebie prezydium, w skład którego wchodzili: przewodniczący, zastępca, sekretarz i członkowie. Były organami uchwałodawczymi i kontrolnymi dla organów wykonawczych (rządowych i samorządowych). Organami wykonawczymi rządowymi były prezydia rad narodowych, natomiast samorządowymi zarządy gminne na czele z wójtem oraz zarządy miejskie z burmistrzem. Liczbę członków zarządów gminnych i miejskich, a także ich samych wybierała rada narodowa. Tylko wybór burmistrza oraz jego zastępcy zatwierdzić musiał wojewoda a w przypadku wójta i podwójciego starosta.
   
  Tak więc, w ówczesnej Mroczy władzę jednocześnie pełnili:
  • Miejska Rada Narodowa z Przewodniczącym Prezydium, 
  • Zarząd Miejski z Burmistrzem, 
  • Gminna Rada Narodowa z Przewodniczącym Prezydium, 
  • Zarząd Gminny z Wójtem. 
 • piorunowski.jpg

  Lata 1950-54

  Na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zniesiono dualistyczny system sprawowania władzy, a więc samorząd terytorialny oraz jego organy, a jego majątek przejęło państwo. Rady narodowe stały się organami uchwałodawczymi a ich kilkuosobowe prezydia organami wykonawczo – zarządzającymi z przewodniczącym na czele. Ponadto w skład prezydium wchodzili: zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie. Tak więc od roku 1950 w Gminie Mrocza władzę sprawowały już tylko:
  • Miejska Rada Narodowa z Przewodniczącym Prezydium 
  • Gminna Rada Narodowa z Przewodniczącym Prezydium 
  Pozostał rozdział władzy pomiędzy miastem a pozostałą częścią gminy.
 • mizdalski.jpg

  Lata 1954-72

  Na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zniesione zostały gminne rady narodowe. Na ich miejsce powstały nowe gromady, jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Ówczesną Gminę Mrocza podzielono więc na dwie gromady oraz miasto. Władzę sprawowały zatem:
  • Miejska Rada Narodowa w Mroczy 
  • Gromadzka Rada Narodowa w Mroczy 
  • Gromadzka Rada Narodowa w Witosławiu 
  Posiadały one władzę uchwałodawczą a organem, wykonawczo – zarządzającym były prezydia na czele z przewodniczącym. Skład prezydium uzupełniali bez zmian: zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie.
 • placzek.jpg

  Lata 1972-90

  Lata 1972-90 to okres kolejnych zmian. Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych zniosła podział terenów wiejskich na gromady oraz osiedla jako odrębne jednostki podziału administracyjnego a na ich miejsce powołała gminę jako podstawową jednostkę podziału administracyjno - gospodarczego. Sposób sprawowania władzy wyglądał następująco:
  • Organem uchwałodawczym była rada narodowa miasta i gminy na czele z przewodniczącym. Ponadto funkcjonowało także prezydium rady narodowej, które reprezentowało ją na zewnątrz i organizowało jej pracę. 
  • Organem administracji państwowej oraz wykonawczym i zarządzającym był naczelnik miasta i gminy, który wykonywał swoje zadania przy pomocy urzędu miasta i gminy. 
   
  Jako organy samorządu mieszkańców, funkcjonowały komitety osiedlowe na czele z przewodniczącym oraz sołectwa na czele z sołtysem.
 • po roku 1990

  Kolejny przełom, związany ze zmianą ustroju Polski nastąpił w 1990 r. Zgodnie z ustawą z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym zniesiony został całkowicie poprzedni sposób sprawowania władzy, którą oddano w ręce społeczeństwa. W wyniku demokratycznych wyborów powołane zostały:
  • Rada Miejska na czele z Przewodniczącym jako organ stanowiący i kontrolny 
  • Zarząd Miasta i Gminy na czele z Burmistrzem jako organ wykonawczy; Zarząd wykonywał swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego kierownikiem był Burmistrz 
  Organem uchwałodawczym osiedla została Rada a wykonawczym zarząd z przewodniczącym, natomiast organem uchwałodawczym sołectwa zostało zebranie wiejskie a wykonawczym sołtys z radą sołecką.
   
  Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z dnia 27 października 2002 r. oraz ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta spowodowała likwidację Zarządu Miasta i Gminy i wprowadziła wybór Burmistrza w wyborach bezpośrednich.